Bạn Kim Lan


Bạn thì ôi à loan ớ ớ ơi em í i hỡi là, là ư hự rằng ơ ớ ơ ơ như ư hự đấy ơi có mấy em bên hỡi i là, là ới à là này kim ư hự. bạn có là mấy kim ối à là loan ơi ơi này, còn í ơ ơ không i ố song tình là không hay đã í i. Là a mới để ối à rằng đã có nơi i hi i.

Này có i ì ớ lá a nơi song bên cả này a la cả rồi, này đâu í ơ ơ mấy ơ đâu là ư hự ư hư hự là. Như ư có một í i a, này a ố là á a a này, này ư hự rằng ơ ớ ơ như ư hự đấy ơi, có mấy em bên hỡi i là là ới a là này con ư hự, là à có mấy con ối a là chim tiên này nó í ơ ơ kêu ố song tình là kêu ríu rít í i, là à mới để ối à là đó cho nên.

Này cho i ì ớ lá a nên song bên bồi ,này a la bồi hồi.
Này ai ơ ơ mấy ơ ai làm ư hự ư hư hự là, như ư hư đường xa í i a này a ố ô là á a a này, này ư hự rằng ơ ớ ơ ơ như ư hự đấy ơi có mấy em bên hỡi i là, là ới à a này xa ư hự. Đường xa là có xa ối ôi à là xa xôi này nào í ơ ơ ai i ố song tình là ai có biết í i. Là à mới để ối à là biết cho em

Này cho i ì ớ lá em song bên nhớ, này a la nhớ người, tình bằng em i nhớ ai i í í a. Em nhớ í ơ ơ la là đến ai là đến đôi í ba người hỡi là a xung song bên đấy ơi.