Chè mạn hảo


Bỉ:
Mấy khi i í i, bạn đến i i chơi, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à nhà, này đốt í ơ ơ ớ ơ ơ than, ôi hự hừ, quạt i hị i nước mấy pha á trà thì, người i í i xơi chè này, tinh khiết người i í i ơi.
Hát:
Chè mạn hảo i í ơ ớ ơ có hương có vị i í ơ ơ ờ lịch trăm chiều, trăm vẻ càng xinh à cái chén chè thơm ngon, có vị thì có hương, ơ lá chị hai ơi, ơ la chị ba ơi a cái chén chè ngon, thết đãi khách bạn ì hiền.
Bạn hiền là bạn hiền ơi, mời người ngồi chơi xơi nước để tôi bằng lòng a cái chén chè ngon, thết đãi khách má à hồng.
Má hồng là má hồng ơi có cho tôi ngỏ tơ lòng được chăng, ơ lá chị tư ơi, ơ la chị năm ơi đông à người, chăng tiện mà nói i lăng ai ơi đông người, chẳng tiện à nói i năng.
Lời thơ:
Mấy khi bạn đến chơi nhà
Đốt than quạt nước pha trà mời người xơi
Trà này tinh khiết người ơi
Chè bạn hảo có hương có vị,
Lịch trăm chiều, trăm vẻ càng xinh.
Chén chè thơm đãi khách bạn hiền.
Bạn hiền là bạn hiền ơi,
Ngồi chơi xơi nước để tôi bằng lòng.
Chừ ngon đãi khách má hồng,
Má hồng là má hồng ơi!
Có cho tôi ngỏ tơ lòng được chăng?
Đông người chẳng tiện nói năng.