Chim khôn đậu nóc nhà quan


Quan họ Bắc Ninh – Lời cổ

Chim khôn la bên rằng là tình rằng đậu a nóc a rằng ấy, a rằng ấy hợi rằng a, này a có a tính tình nay tình đà, a nay tình đà đậu a nóc la có nhà là thì quan , mà này cũng, đậuu a nóc la có nhà là thì quan.

Trai sang la bến rằng là tình rằng là tình rằng về vợ a rằng ấy, a rằng ấy hợi rằng a, này a có a tính tình nay tình đà, a nay tình đà gái ngoan la có về à thì chồng, mà này cũng, gái ngoan là có về à thì chồng.

Chim khôn la bến rằng là tình rằng mắc í phải a rằng ấy, a rằng ấy hợi rằng a, này a có a tính tình nay tình đà, a nay tình đà, mắc í phải la có lưới à thì hồng, mà này cũng, mắc í phải la có lưới à thì hồng.

Ai mà là bên rằng là tình rằng gỡ được a rằng ấy, a rằng ấy hợi rằng a, này a có a tính tình nay tình đà, a nay tình đà, đền công là có lượng là thì vàng, mà này cũng, đền công la có lượng là thì vàng.

Ơn sâu la bên rằng là tình rằng , còn i nặng a rằng ấy, a rằng ấy hợi rằng a, này a có a tính tình nay tình đà, a nay tình đà, còn nặng hơn la có lượng là thì vàng, mà này cũng, còn nặng hơn la có lượng là thì vàng.

Nhờ ai la bên rằng là tình rằng chắp i mối a rằng ấy, a rằng ấy hợi rằng a, này a có a tính tình nay tình đà, a nay tình đà, chắp i mối la có se là thì dây, mà này cũng, chắp i mối là có se là thì dây..

Lời:

Chim khôn đậuu nóc nhà quan
Trai sang về vợ gái ngoan về chồng
Chim khôn mắc phải lưới hồng
Ai mà gỡ được đền công lượng vàng
Ơn sâu còn nặng hơn vàng
Nhờ ai chắp mối để mà se dây.