Lấy chi làm thú giải phiền


Bỉ:
Lấy i í gì, làm thú giải, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ à phiền, này quyển i í ơ ơ ớ ơ ơ kinh, ối ôi hự hừ. Trăm i hị i lá mấy ngọn á đèn thì, một í i hoa nguyệt này a là nguyệt tà. Khi giăng thanh, sao à không a nghĩ, đến à lắm lắm lúc, nguyệt này là nguyệt tà.

Hát:
Trăm ơ thứ hoa a nó liền hự hừ là, đua đua nở, ơi ới hời a a ả á là, vào ra bốn tôi nay Diệu i í ơ ơ ơ hợ ớ Thường, a í hi, a í hi là ố ai ơi, nâng a chiếc í a cứ đà nâng chiếc a kim nay à kim vàng, sao nó mấy kêu à thanh thánh thót, giọt lúc cả đêm, á a đêm nay à đông trường. Này ơ ơ ớ ơ ờ chị là Hai ơi giọt đồng à hồ sao nó mấy kêu à thanh thánh thót, giọt lúc cả a đêm á a đêm nay à đông trường.

Nghìn vàng la có bên một một khắc i, ơi ới hời a a ả á là, chăn đào ta đắp í ơ ơ hợ hơi chung, a í hi, a í hi, là ố ai ơi, sao a không a nghĩ, đến à lắm lắm lúc nhất nhất nhật lắm lúc hội, á a hội này à hội đồng. Này ơ ơ ớ ơ ờ chị là Ba ơi sao à không a nghĩ, đến à lắm lắm lúc, nhất nhất nhật lắm lúc hội, á a hội này à hội đồng.

Đồng sàng la có bên đồng đồng tịch i, ơi ới hời a a ả á là, đồng sinh bốn tôi nay giao i í ơ ơ hợ ớ hòa, a í hi, a í hi, là ố ai ơi, sao à không a tưởng đến à lắm lắm lúc nhân nhân tình, à tình tình cho là con bướm nó mấy dạo, cái con ong, á a qua ới ơi hì. Này ơ ơ ờ chị là Tư ơi, sao à không a tưởng, đến à lắm lắm lúc nhân nhân tình, à tình tình cho là con bướm nó mấy dạo, cái con ong, á a qua ới ơi hì.

Lời thơ:
Lấy gì làm thú giải phiền,
Quyển kinh trăm lá, ngọn đèn một hoa.
Khi giăng thanh sao không nghĩ đến lúc nguyệt tà,
Trăm hoa đua nở vào ra Diệu Thường.
Ai ơi nâng chiếc kim vàng,
Giọt đồng hồ thánh thót cả đêm đông trường.
Nghìn vàng một khắc, chăn đào ta đắp hơi chung,
Sao không nghĩ đến lắm lúc nhất nhật hội đồng.
Đồng sàng, đồng tịch, đồng sinh bốn tôi giao hòa,
Sao không tưởng đến lắm lúc nhân tình,
Để cho con bướm dạo, con ong qua.