Thỏa nỗi nhớ mong


Em ở đầu sông chứ riêng anh i i,
Riêng anh ở cuối i í i chứ dòng sông.
Dòng sông  chứ đợi chờ nước chảy lơ thơ i í i
Sông Cầu nước chảy lơ thơ chứ đôi ta i i
Đôi ta thương nhớ i í i í i chứ bao giờ,

Bao giờ chứ cho nguôi. Lại nhớ tới người i i i…
Qua sông lại nhớ tới người,chứ xuống sông i i i
Xuống sông uống nước nước i í i
Chứ cho nguôi cho nguôi tấm lòng.
Thỏa nỗi nhớ mong í i i