Xe chỉ luồn kim


Xe chỉ ố mấy kim em luồn kim, ố mấy kim em luồn kim, ngồi í i rồi.

Xe chỉ ố mấy kim em luồn kim.
Thêu vào, tình chung buông nhiễu tím í i ì song í ì i
Đôi chim ố tình là chim tự tình ù này sang
Ù này sang, sang ù sê phàn sê lưu cộng tình thương
Ố tình là chim tự tình í ì.

Mắc phải ố mấy vương, nhện vương, ố mấy vương nhện vương chuồn í i chuồn.
Mắc phải ố mấy vương, nhện vương.
Đã trót  i tình chung gian díu i i ì song í ì i.
Thười thương ô cùng là thương nhau cùng
Ù này sang, ù này sang, sang ù sê phàn sê lưu cộng tình thương.
Ố ô cùng là thương nhau cùng í ì.